Počasni natpis Tita Flavija Agrikole

Spomenici (Izvan Salone)

Prednju plohu u cijelosti zauzima natpisno polje uokvireno jednostavnom S profilacijom. Natpis glasi: T(ito) Flavio / T(iti) fil(io) Tro(mentina) / Agricolae / decur(ioni) col(oniae) Sal(onitanae) / aedili IIvir(o) iure / dic(undo) dec(urioni) col(oniae) Aequi/tatis IIvir(o) q(uin)q(uennali) disp(unctori) / municipi(i) Riditar(um) / praef(ecto) et patron(o) coll(egii) / fabr(um) ob merita eius coll(egium) / fabr(um) ex aere conlato / curatori rei pub(licae) Splonis/{s}tarum trib(uno) leg(ionis) X G(eminae) p(iae) f(idelis) // T(ito) Vettio / Augustali / decurioni / colon(iae) Salon(itanae) /quaestori / aedili IIvir(o) / iure dic(undo) praef(ecto) / et patrono coll(egii) / fabr(um) ob merita /eius coll(egium) fabr(um) / ex aere conlato Prijevod: Titu Flaviju, sinu Titovom, (upisanom u glasački okrug) Tromentina, Agrikoli, gradskom vijećniku kolonije Salone, edilu, duumviru sa zakonodavnim ovlastima, gradskom vijećniku kolonije Ekvum, kvinkvenalnom duumviru, dispunktoru municipija Rider, prefektu i patronu udruženja obrtnika zbog njegovih je zasluga kolegij obrtnika (učinio) iz članarina, kuratoru splonumske općine, vojnom tribunu legije Deseta Gemina pia fidelis. Titu Vetiju Augustalu, gradskom vijećniku kolonije Salone, kvestoru, edilu, duumviru sa sudačkim ovlastima, prefektu i patronu udruženja obrtnika zbog njegove zasluge, kolegij obrtnika (učinio je) iz članarina.


Izabrana literatura: I. Matijević 2015.

Detalji

Lokacija

Salona, pored amfiteatra. Museo civico di Padova.

Vrijeme

Poslije 96. godine – kraj ranoga principata (prva polovina drugoga stoljeća).

Detalji

Vapnenac. Visina 1,25 m; širina 0,63 m; debljina 0,16 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku