Nadgrobni žrtvenik Gaja Julija Dolenta

Spomenici ( U splitskom Arheološkom muzeju)

Nadgrobni žrtvenik Gaja Julija Dolenta

Pojas između profilacije i bridova kubusa ispunjava ukras kombiniran od akantovih vitica i floralnih čaški. Lijeva bočna ploha uokvirena je jednostavnom S profilacijom unutar koje je prikaz punašnog krilatog erota koji stoji na bazi. Oslonjen je na desnu nogu preko koje mu je svinuta lijeva noga. Desna ruka mu je položena preko prsiju i dodiruje lijevo rame. Lijeva ruka ispružena mu je prema dolje, a u njoj drži vijenac i baklju koja je također usmjerena prema tlu. Desna bočna ploha kubusa također je uokvirena jednostavnom S profilacijom unutar koje je također prikaz krilatog erota na bazi. Prikaz je jako oštećen, ali se može reći da je istovjetan onome na lijevoj plohi. Na prednjoj plohi žrtvenika je natpisno polje uokvireno jednostavnom S profilacijom. Riječi su odvojene trokutastim znakovima interpunkcije. Natpis glasi: C(aius) Iulius / Dolens / veter(anus) leg(ionis) / X Gem(inae) ex b(ene)f(iciario) co(n)s(ularis) / et Caelia / Bonosa / vivi sibi / posuerunt Prijevod: Gaj Julije Dolent, veteran legije Deseta Gemina i konzularni beneficijarij, i Celija Bonosa postavili su sebi za života.


Izabrana literatura: I. Matijević 2015.

Detalji

Lokacija

Salona, zapadna nekropola (četvrtasta kula u zapadnim gradskim zidinama južno od tzv. Porta Occidentalis). Arheološki muzej u Splitu.

Vrijeme

Sredina drugoga stoljeća.

Detalji

Vapnenac. Visina 0,80 m; širina 1,20 m; debljina 0,70 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku