Nadgrobni žrtvenik Kalpurnije Nimfe

Spomenici ( U splitskom Arheološkom muzeju)

Nadgrobni žrtvenik Kalpurnije Nimfe. Salona, zapadna nekropola (četvrtasta kula u zapadnim gradskim zidinama južno od tzv. Porta Occidentalis). Arheološki muzej u Splitu. Vapnenac. Visina 1,36 m; širina 0,80 m; debljina 0,66 m. Sredina drugoga stoljeća.
Žrtvenik se sastoji od tri ulomka, a dio donjega dijela rekonstruiran je cementom. Na prednjoj plohi je natpisno polje uokvireno S profilacijskom letvicom koja je ukrašena motivima lista. Pojasevi između natpisnog polja i lijevog odnosno desnog brida žrtvenika ukrašeni su motivom lišća vinove loze i grožđa. Pojas iznad natpisnog polja ukrašen je vegetabilnim motivima, a pojas ispod natpisnog polja sadrži antitetički postavljene prikaze konja u trku s ljudskom figurom pored njih. Lijevi je sačuvan u cijelosti, a od desnoga se vidi gornji dio čovjekove i konjske glave. Desna bočna ploha žrtvenika uokvirena je S profilacijskom letvicom ukrašenom poput profilacijske letvice na natpisnom polju. Pojasevi između natpisnog polja i bridova ispunjeni su vegetabilnim motivima. U sredini je prikaz debeljuškastog krilatog erota koji stoji na bazi. Oslonjen je na lijevu nogu preko koje je prebačena desna noga. U desnoj ruci drži vijenac i baklju na koju se oslonio, a lijeva ruka prebačena mu je na desno rame. Lijeva bočna ploha žrtvenika ima jednak ornament. U polju je prikazan krilati erot koji je prilično oštećen. Riječi su odvojene trokutastim znakovima interpunkcije. Natpis glasi: D(is) M(anibus) / Calpurni/ae Nymphae / Q(uintus) Servilius /Statianus / Ɔ (centurio) coh(ortis) I Belg(arum) / coniugi / b(ene) m(erenti) Prijevod: Bogovima Manima. Zaslužnoj supruzi Kalpurniji Nimfi. Kvint Servilije Statijan, centurion kohorte Prva Belgarum.
Izabrana literatura:

I. Matijević 2015, Rimski vojnici na natpisima iz Salone iz doba principata,
doktorska disertacija(rukopis),
Zadar 2015.

Detalji

Lokacija

Salona, zapadna nekropola (četvrtasta kula u zapadnim gradskim zidinama južno od tzv. Porta Occidentalis). Arheološki muzej u Splitu.

Vrijeme

Sredina drugoga stoljeća.

Detalji

Vapnenac. Visina 1,36 m; širina 0,80 m; debljina 0,66 m.

Galerija

Sličan sadržaj

TUSCULUM VOL. 14

Novi broj dostupan na Hrčku

Tusculum: časopis za solinske teme

Novi broj dostupan na Hrčku